♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Monday, May 13, 2013

Solidworks 2010 Download Full Version 4GB (လိုခ်င္တဲ့သူမ်ား ျမန္ျမန္ေဒါင္းထားပါရန္)


Mechanical drawing ဆြဲတဲ့ေနရာေတြမွာ  Autocad ထက္ပိုအဆင္ေျပပါတယ္တဲ့..အစ္ကိုတစ္ေယာက္က ေတာင္းဆိုထားလုိ႕တင္ေပးလိုက္ပါတယ္.. ျမန္ျမန္ေဒါင္
ထားဖို႕ေျပာပါရေစ..Mediafire ကေနတင္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္မေရြး ဖ်က္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အပိုင္းလုိက္ခြဲတင္ေပးထားပါတယ္..။

SolidWorks software integrates a broad range of mechanical CAD, design validation, product data management, design communication, and CAD productivity tools in a single, affordable easy to use package. Go from concept to virtual prototype faster than you ever thought possible with the desired quality using a single easy to use application. SolidWorks is so complete, you can progress from a product concept to a highly accurate virtual prototype without employing any other software.
Virtual mockup created with SolidWorks software
SolidWorks Premium software integrates a broad range of mechanical CAD, design validation, product data management, design communication, and CAD productivity tools in a single, affordable easy to use package.
Go from concept to virtual prototype faster than you ever thought possible with the desired quality using a single easy to use application. SolidWorks Premium is so complete, you can progress from a product concept to a highly accurate virtual prototype without employing any other software.
English: CAD Parametric solid modeling of a me...

Features:

- Mechanical CAD. SolidWorks eliminates the need to learn how the software thinks, and frees you to focus on designing innovative products.
- Design Validation. With SolidWorks Simulation, you can test your designs in real-world conditions on screen minimizing cost and time spent in physical samples
- Workgroup Product Data Management. SolidWorks Workgroup PDM helps small engineering workgroups minimize errors and duplicated effort by capturing file revision histories automatically and managing data access and use.
The SolidWorks user interface, showing feature...
System Requirements
 • RAM:
 • Minimum: 512MB RAM (SolidWorks 2009 1GB RAM)
 • Parts (< 200 features) and assemblies (< 1000 components)
 • Recommended: 1GB or more (SolidWorks 2009 and higher 2GB or higher RAM)
 • Parts (> 200 features) and assemblies (> 1000 components)
 • Very Large Models: X64 processor with 6GB or more, Parts > 1000 features, assemblies > 10000 components or models that exceed the limit of 32 bit architecture.
 • Virtual memory recommended to 2X the amount of RAM.
 • Video:
 • A certified OpenGL workstation graphics card and driver.
 • CPU:
 • Intel® and AMD® processors.
 • Note: SolidWorks is not supported on Apple Mac® based machines.

Password: engineeringsofts.com
 

No comments:

Post a Comment