♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Tuesday, April 30, 2013

ပညာဒါနသင္တန္း ...
စေန၊တနဂၤေႏြ ပညာဒါန သင္တန္းမ်ား ဖြင့္ပါမည္ (MS Office suite + Adobe PageMaker ) ။ ေမလ ၄ ရက္ေန႕သင္တန္းစမည္။ သင္တန္းသားဦးေရ ကန္႕သတ္ထားပါသည္။ တရုတ္စကားေျပာ ပညာဒါနသင္တန္း တက္ေရာက္ႏိုင္ပါၿပီ။လဆန္း တန္းခြဲသစ္ရွိသည္။ပံုမွန္တန္းခြဲမ်ားအား အပတ္စဥ္
ၾကာသာပေတးေန႔ တိုင္း စတင္တက္ေရာက္နိုင္ပါၿပီ။

No comments:

Post a Comment