♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Tuesday, May 7, 2013

ေရႊပန္းတိမ္ ဒီဇိုင္း စာအုပ္

ေရႊပန္းတိမ္ ဒီဇိုင္း စာအုပ္ - ကိုဘိုဘို
စာအုပ္အမည္                -      ေရႊပန္းတိမ္ ဒီဇိုင္း
စာေရးသူအမည္             -      ကိုဘိုဘို(ျပဳစုသည္)


No comments:

Post a Comment