♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Monday, May 13, 2013

arcgis 9.1 Full Version (400MB)

ဘူမိေဗဒသမားေတြ သံုးတဲ့ Software တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္..ေ၀ဟင္ေပၚမွ ေျမျပင္အေနအထားေတြ..တိုက္တာအေဆာက္အဦးအေတြရဲ႕ အေနအထားေတြကို ေျမပံုျမင္ကြင္းအေနနဲ႕တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပေပးတဲ့ Software တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္..က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လဲ ေသခ်ာမသိပါ..ဒါေပမယ့္.ေတာင္းဆိုထားတဲ့အစ္ကိုအတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါၿပီ။ 4 Shared ကေန အပိုင္းငါးပိုင္း ခြဲတင္ေပးထားပါတယ္။ Download ရယူႏိုင္ပါၿပီ။
 Installation Method
1. Performing a normal installation or complete
 
2. into the CD (or image) find the folder crack and run LMSetup and choose 'license.lic' and not restart when you ask
 
3. copy and replace files and license.lic ARCGIS.exe in the folder C: \ Program Files \ ESRI \ License \ arcgis9x NOW RESTART PC
 
4. after reboot go to see another crack in the CD folder and double click on the file and give if ESRIFloat
 
5. Go to Start-All Programs-ArcGIS-License Manager (9.x) - and click License Manager Tools
 
6. in the License Manager Tool window in the first section, select Configuration using Services and select ArcGIS License Manager
 
7. to click in the 'Configure Services' and search Path to the license file, the file that was copied in step # 3. and select
 
8. check box is checked in the Start Server at Power Up
 
9. Click Save Service and accept
 
10. Try the server (requires Internet) section choosing 'Start / Stop / Reread', then click Stop, then click ReRead license file, then click Start Server
 
11. go to the 'Server Diagnostics' and click Perform Diagnostics, if everything says it's okay, it will show a list of development OK
 

4Shared Account ==> UserEmail : mailserver.npt@gmail.com  Passwords: 12213456

No comments:

Post a Comment