♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Tuesday, May 7, 2013

ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္နည္း

  - ေဒါက္တာတင္ေမာင္ေထြး (ေဒါက္ေထြးေဆးမန္း)
စာအုပ္အမည္            -      ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္နည္း
စာေရးသူအမည္         -      ေဒါက္တာ တင္ေမာင္ေထြး (ေဒါက္ေထြး ေဆးမန္း)
စာအမ်ိဳးအစား           -      ဘာသာျပန္၊က်န္းမာေရး၊ကေလးက်န္းမာေရး၊ဗဟုသုတ


No comments:

Post a Comment