♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Wednesday, April 24, 2013

ေဆြမင္း-ဓႏုျဖဴ (တြက္ပီ) စာအုပ္မ်ား (၁၄အုပ္)


Posted by : White Datha Wednesday, March 20, 2013
Photo: ေဆြမင္း-ဓႏုျဖဴ (တြက္ပီ) စာအုပ္မ်ား (၁၄အုပ္)

(၁)တြက္ပီ - ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပခရီး
http://www.mediafire.com/?8gpghqp6l542888

(၂)တြက္ပီ - လက္ေရြးစင္စြန္႔စားခန္းမ်ား(၂)
http://www.mediafire.com/?78masm7m19x6yxm

(၃)တြက္ပီ - လက္ေရြးစင္စြန္႔စားခန္းမ်ား(၃)
http://www.mediafire.com/?78masm7m19x6yxm

(၄)တြက္ပီ - မိန္းမႏိုင္နည္း
http://www.mediafire.com/?x2nrwr9nqe11ras

(၅)တြက္ပီ - ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္မာယာစံအိမ္
http://www.mediafire.com/?yfq5mosyq1nypqb

(၆)တြက္ပီ - ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္အ႑၀ါေဒ၀ီ ၁
http://www.mediafire.com/?kbz89m8117q69lq

(၇)တြက္ပီ - ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္အတိတ္ခါးခါး   
http://www.mediafire.com/?7nv86afrd4u84ia  

(၈)တြက္ပီ-ဘ၀တစ္ခုအမွတ္တရ
http://www.mediafire.com/?byj1dhfjk7rim3q

(၉)တြက္ပီ-ကၽြႏု္ပ္ ႏွင့္ အဘိုးေပါက္ပီ၏ ဘ၀မွတ္တမ္း(ပ) 
http://www.mediafire.com/?e4r4d2eiscjtjei

(၁၀)တြက္ပီ-ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ အဘိုးေပါက္ပီ၏ ဘ၀မွတ္တမ္း(ဒု)
http://www.mediafire.com/?xn29zn6z9hy254l

(၁၁)တြက္ပီ-ရာဇ၀င္တြင္မည့္ရည္စားစာ 
http://www.mediafire.com/?mtax3bkuhvgrukd

(၁၂)တြက္ပီ-နတ္၀င္သည္မ်ား
http://www.mediafire.com/?1b14bal6m2aawma

(၁၃)တြက္ပီ-ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္ျမစမ္းသီလာ
http://www.mediafire.com/?l4n10h4wqyknlwk

(၁၄)တြက္ပီကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္စြန္႕စားခန္းမ်ား ၅
http://www.mediafire.com/?w6e3ms9l1hxc6hq


(၁)တြက္ပီ - ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပခရီး
http://www.mediafire.com/?8gpghqp6l542888

(၂)တြက္ပီ - လက္ေရြးစင္စြန္႔စားခန္းမ်ား(၂)
http://www.mediafire.com/?78masm7m19x6yxm

(၃)တြက္ပီ - လက္ေရြးစင္စြန္႔စားခန္းမ်ား(၃)
http://www.mediafire.com/?78masm7m19x6yxm

(၄)တြက္ပီ - မိန္းမႏိုင္နည္း
http://www.mediafire.com/?x2nrwr9nqe11ras

(၅)တြက္ပီ - ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္မာယာစံအိမ္
http://www.mediafire.com/?yfq5mosyq1nypqb

(၆)တြက္ပီ - ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္အ႑၀ါေဒ၀ီ ၁
http://www.mediafire.com/?kbz89m8117q69lq

(၇)တြက္ပီ - ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္အတိတ္ခါးခါး
http://www.mediafire.com/?7nv86afrd4u84ia

(၈)တြက္ပီ-ဘ၀တစ္ခုအမွတ္တရ
http://www.mediafire.com/?byj1dhfjk7rim3q

(၉)တြက္ပီ-ကၽြႏု္ပ္ ႏွင့္ အဘိုးေပါက္ပီ၏ ဘ၀မွတ္တမ္း(ပ)
http://www.mediafire.com/?e4r4d2eiscjtjei

(၁၀)တြက္ပီ-ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ အဘိုးေပါက္ပီ၏ ဘ၀မွတ္တမ္း(ဒု)
http://www.mediafire.com/?xn29zn6z9hy254l

(၁၁)တြက္ပီ-ရာဇ၀င္တြင္မည့္ရည္စားစာ
http://www.mediafire.com/?mtax3bkuhvgrukd

(၁၂)တြက္ပီ-နတ္၀င္သည္မ်ား
http://www.mediafire.com/?1b14bal6m2aawma

(၁၃)တြက္ပီ-ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္ျမစမ္းသီလာ
http://www.mediafire.com/?l4n10h4wqyknlwk

(၁၄)တြက္ပီကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္စြန္႕စားခန္းမ်ား ၅
http://www.mediafire.com/?w6e3ms9l1hxc6hq

No comments:

Post a Comment