♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Saturday, May 11, 2013

မိမိတုိ့စိတ္ျကုိက္စာလုံးဒီဇုိင္း၊ခံစားခ်က္ေတြကုိစကားလုံးေတြနဲ့ပုံေဖာ္ျကည့္နုုိင္ဖုိ့ဆုိရင္....

. အခုလိုစာသားလွလွေလးေတြကို ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီမွာႏွိပ္ၿပီး ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အျခား ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဒီဇိုင္းေလးေတြလည္း ျပဳလုပ္လုိ႔ရပါတယ္။ Heart with text ........♥#########♥ .....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥####I####♥ ....♥######= )##########♥......♥###########♥ .......♥################♥..♥##L0VE#########♥ .........♥################♥##############♥ ...........♥#########NAE#########Y0U######♥ ..............♥##########&+_##############♥ ................♥#############MAliK########♥ ..................♥#####################♥ ....................♥#######111709#######♥ ......................♥################♥ ........................♥#######F0R####♥ ...........................♥####EVER####♥ .............................♥#########♥ ...............................♥###US##♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ .......................................♥ .......................................♥ I love you sign ........ ▀▀▀▀▀▀▀▀ ........ ▀▀▀ ▀ ▀▀▀ ...............█ █ ...............█ █...........▀▀▀...▀▀▀. ...............█ █.........█.......█......█.....█ █.............█ █ ...............█ █........█.................█....█ █.............█ █ ........ ▀▀▀ ▀ ▀▀▀...█...............█.....█ █.............█ █ ........ ▀▀▀ ▀ ▀▀▀.....█............█......█ █.............█ █ .................................█.........█.......█ █.............█ █ ................................... █....█.........█ █.............█ █ .......................................█........... █ █.............█ █ .....................................................█ ████████ █ Love sign $$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$ $$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$_______ $$$____$$$___________$$$_$$$_____$$$__$$$_______ $$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$__ $$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$_______ $$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$_______ $$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$$$$$$$$$$ Couple kissing. Write your and your lover's name inside. ▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀█ ─██─███─███─██─██─██▄█ ─██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█ ▄██▄▄█▀▀▀─────▀──▄██▄▄█ _____________$$$$$$ ___________$$$$$$$$$$ __________$$$$$$$$$$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$ __________$$$$$$$$$$$$___$$$$$, _________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ $$$$..Jordan..$$$_$$$$$$..Joi.$_$$$ $$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ $$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$_$$$$_$ _$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$_$ _$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__$_$ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$__$ Broken Heart _____________________________________¶¶___________ ________________________________¶1¶1111111¶_______ ________¶¶111¶_______________¶¶¶¶111111111¶¶¶1____ _____¶1¶¶¶¶¶111111¶_________¶¶¶1¶¶¶11111111¶1¶¶___ ___¶¶¶1¶1111111111¶¶1______¶¶1¶¶¶1111111111111¶¶¶_ __¶¶1¶¶1111111111111¶¶_____¶¶¶1¶¶¶¶1111111111111¶_ __¶¶_¶1111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶11¶111111111111¶_ _11_¶11111111111111111¶¶_____¶¶¶¶__¶111111111111¶¶ ¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶_____1¶¶__11111111111111¶¶ ¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶______1¶1¶¶11111111111111¶1_ ¶¶1¶1111111111111¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶_ ¶¶11111111111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶_ _1¶111111111111111111¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶11111111111¶1__ __¶¶11111111111111111¶¶¶_____¶¶¶1111111111111¶1___ ___¶¶¶111111111111¶1¶¶¶____1¶¶111¶1111111¶11¶1____ ____1¶¶¶11111111111¶¶¶¶111¶¶¶¶111111111¶11¶¶¶_____ ______¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶_______ _______¶¶¶¶¶11111111111¶111¶___¶¶¶111¶1¶¶¶________ _________¶¶¶¶¶¶111111111111¶__¶¶¶111¶¶¶1__________ ____________1¶¶¶¶¶11111111¶¶_¶¶¶¶111¶¶____________ ______________¶¶¶¶¶¶¶1111111_¶¶¶11¶¶1_____________ _________________1¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1¶¶¶¶______________ ____________________¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶1¶________________ _______________________¶1¶¶¶1¶¶¶__________________ ___________________________11¶____________________ Posted by P Kyaw Swa at Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook

No comments:

Post a Comment