♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Thursday, April 25, 2013

Win7 တြင္ Epson Resetter sofrware မ်ား Run ဖို႕

Window 7 တြင္ Epson Resetter software မ်ား Run ခ်င္သူမ်ားအတြက္


djustment program error when run in Windows 7 you can use compatibility mode to run the software resetter.
The Windows error message when run adjustment program without compatibility mode
Windows 7 error - adjustment


How to run adjustment program in Windows 7
  1. Select the software resetter or adjustment program to run in windows 7. Right click mouse on “executable of adjustment program” usually named “Adjprog.exe” or “Adj.exe” or “APSPRxxx” (xxx is adjustment program type/version)
  2. Select properties from the context menu then click “Compatibility”Tab
    Windows 7 compatibility mode
  3. Select “Run this program in compatibility mode for” check box then change the compatibility mode to “Windows XP (service pack 2)” or depending to the adjustment program because some adjustment program only can be used on windows 98. Then click apply-Ok
  4. Run the Epson adjustment program “Not found DLL files” (Windows 7 should not display an error message after using compatibility mode). Then follow the steps to reset your Epson printer
Note: If you see error message “this program can not be used”, delete “Adjustments_Programs“ on drive C then alter date setting in computer according to the adjustment program before re-run the software.

No comments:

Post a Comment