♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Tuesday, April 30, 2013

ကြန္ပ်ဳတာသင္တန္းဆရာမ ႏွင္႔ ဖုန္းၿပဳၿပင္သင္တန္းအတြက္ဆရာ အၿမန္အလိုရွိသည္


၁။ သင္တန္းမ်ားကိုစိတ္ပါ၀င္စားစြာသင္ၾကားႏုိင္ရမည္။
၂။ သင္တန္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလိုက္နာႏုိင္ရမည္။
၃။ မိမိသင္ေသာသင္တန္းမ်ားကို(off)ရက္မွအပ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမိ်ဳးေၾကာင္႕မပ်က္ကြက္သူၿဖစ္ရမည္။
၄။စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား IT Palace Computer Centre သို႕ ဓါတ္ပံု ၂ ပံု CV  ႏွင့္တကြလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္.


ဆက္သြယ္ရန္

IT Palace Computer Centre ေစ်းခ်ိဳဟိုတယ္ဒုတိယထပ္
ဖုန္း  ၀၉၆၈၀၂၇၆၀ ၊ ၀၉၄၀၂၆၉၅၆၅၁

No comments:

Post a Comment