♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Wednesday, April 24, 2013

LG အတြက္ လ်ိဳ႕ဝွက္ code မ်ား


SONY ERICSSON အတြက္ လ်ိဳ႕ဝွက္ code မ်ား

Friday, October 12

SAMSUNG အတြက္ လ်ိဳ႕ဝွက္ code မ်ား

HTC အတြက္ လ်ိဳ႕ဝွက္ code မ်ား

မွတ္ခ်က္ ။     ။ အခ်ိဳ႕ code မ်ားသည္ အျခားဖုန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Model မတူသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ code မ်ားလည္းအသံုးျပဳလို႔မရႏိုင္ပါ။

ဖုန္းထဲသို႔ code ထည့္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဖ်က္စီးမႈကို လံုးဝလံုးဝ တာဝန္ယူမည္  မဟုတ္ပါ။

*#06#
IMEI နံပါတ္ကိုေဖာ္ျပေပးသည္။

*135#
ဖုန္းနံပါတ္ကိုေဖာ္ျပေပးသည္။

*#*#4636#*#*
ဖုန္းမွာ အသံုးျပဳထားေသာ အခ်က္လက္ေတြကို စစ္လို႔ရသည္။
Device, Battery, Usage, WiFi အစ႐ွိေသာ ...


No comments:

Post a Comment