♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Tuesday, June 11, 2013

အလိုရွိသည္

ဖုန္းသင္တန္း အတြက္ စိတ္ရွည္စြာ သင္ၾကားေပးႏိုင္ေသာ ဆရာ/ဆရာမ အလိုရွိသည္။

No comments:

Post a Comment